SKAIČIUOKLĖ

Atlyginimai

ir mokesčiai

Atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklė vėl mūsų portale. Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


IT - dokumentai

2019-07-11 08:57   VA rašė:
kaip supratau galiu įtraukti į sąnaudas. Mes plėtojamės t.y. laimėjome ES projektą ir esame dalinai finansuojami saulės elektrinėj kurti.
1.1. Pagal 13-ojo verslo apskaitos standarto „Nematerialusis turtas“ (toliau
– 13-asis VAS) 29 punkto nuostatas, gaminant (kuriant) turtą įmonėje išlaidos
skirstomos į tyrimo ir plėtros išlaidas.
Tyrimas – suplanuota veikla, atliekama siekiant įgyti naujų mokslo ar
technikos žinių. 13-ojo VAS 30 punkte nurodyti tyrimų išlaidų pavyzdžiai:
- veikla, skirta naujoms žinioms įgyti;
- gautų žinių įvertinimas ir jų pritaikymas;
- alternatyvių medžiagų, priemonių, gaminių, procesų, sistemų ar paslaugų
paieška.
Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis to laikotarpio, per kurį jos
susidaro.


Tyrimo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis to laikotarpio, per kurį jos
susidaro.
Plėtra – tyrimų rezultatų ar kitų žinių taikymas planuojant arba kuriant
naujus ar iš esmės pagerintus produktus (medžiagas, įrenginius, gaminius,
procesus, sistemas ar paslaugas) prieš pradedant komercinę jų gamybą ar
naudojimą. 13-ojo VAS 31 punkte nurodyti plėtros išlaidų pavyzdžiai:
- pavyzdžių ir modelių projektavimas, konstravimas ir išbandymas iki
gamybos ar naudojimo pradžios;
- instrumentų, įrankių pavyzdžių, formų ir atspaudų projektavimas pagal
naujas technologijas;
- įrangos, skirtos bandomiesiems pavyzdžiams pagaminti, projektavimas,
konstravimas ir eksploatavimas;
- pasirinktų naujų alternatyvių medžiagų, įrangos, produktų, procesų,
sistemų ar paslaugų projektavimas, konstravimas ir testavimas.
Plėtros etape susidariusios išlaidos nematerialiuoju turtu pripažįstamos
tik tada, kai įgyvendinamos visos 13-ojo VAS 32 punkte nurodytos sąlygos, t. y.
įmonė turi patikimų įrodymų, kad:
- ji turi techninių galimybių bei finansinių ir kitų išteklių plėtros darbams
užbaigti;
- ji ketina baigti gaminti (kurti) nematerialųjį turtą ir sugebės jį naudoti
arba parduoti;
- nematerialusis turtas ateityje teiks įmonei ekonominės naudos;
- ji gali patikimai įvertinti su nematerialiojo turto pasigaminimu
(sukūrimu) susijusias išlaidas.

Atsakymas

                             

Prisegti dokumentą (iki 5Mb):