SKAIČIUOKLĖ

Darbo ir poilsio

dienų skaičiuoklė

Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt


Paskolos palūkanų norma, pasko

Paskolos palūkanų norma, pasko
#71     2005-10-05 13:33   feo

Laba diena.
Gal kas galite pakonsultuoti ?

I. Įmonė gavo paskolą apyvartai 12 mėnesių iš tikslinėje teritorijoje įregistruotos įmonės. Pagal sutartį paskola grąžinama po 12 mėn. Palūkanos 6 % mokamos po 12 mėn.

Klausimas apie palūkanas:

Ar visa palūkanų suma yra leidžiami atskaitymai;
Ar visa suma yra neleidžiami atskaitymai;
Ar dalis palūkanų, kuri neviršija rinkos vidutinės palūkanų normos (kaip tai apskaičiuot-nežinau) – leidžiami atskaitymai, o kas virš – neleidžiami atskaitymai.
Pagal PMĮ 37 str. nuo tokių pajamų pagal PMĮ 4 str. 4 dal. pelno mokestis prie pajamų šaltinio 10 % sumokėtas iš įmonės lėšų. (FR 0313) .

II. Tas pats, tik paskola gauta iš Latvijos banko.

Siūlau šalinti

#259     2005-10-05 13:57   Riomi

Gal padės komentaro ištrauka:
6.24. Dėl palūkanų už paskolas ir įmokų, susijusių su paskolų garantijų gavimu.
6.24.1. Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos palūkanos už bet kokios rūšies paskolas, įskaitant lizingą (finansinę nuomą), prekių pirkimą išsimokėtinai, palūkanas, mokamas už indėlius bei vertybinius popierius (palūkanomis nelaikomos netesybos (baudos, delspinigiai) už sutarčių nevykdymą ir kitos ekonominės sankcijos).
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos pagal paskolų sutartis sumokėtos palūkanos, jeigu jų norma ne didesnė už tikrąją rinkos kainą. Tikrąją rinkos kainą viršijanti palūkanų dalis leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama. (Šis punktas papildytas antra dalimi VMI prie FM 2003-07-16 raštu Nr. (18.9-08-2)-R-6695).
6.24.2. Ilgalaikiam turtui pirkti, lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti arba jam gaminti skirtų skolintų sumų palūkanos, susikaupusios per laikotarpį nuo to turto įsigijimo arba nuo gamybos pradžios iki jo naudojimo pradžios, turi būti kapitalizuojamos kaip formavimo savikaina. Pradėjus naudoti įsigytą ilgalaikį turtą, kapitalizuotos palūkanos (formavimo savikaina) amortizuojamos per ne trumpesnį nei PMĮ 1 priedėlyje ,,Formavimo savikaina“ ilgalaikio turto grupei nustatytą maksimalų nusidėvėjimo laikotarpį, o įsigytas (pasigamintas) ilgalaikis materialusis turtas - per ne trumpesnį nei PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio materialiojo turto grupei, kuriai šis turtas priskiriamas, nustatytą maksimalų nusidėvėjimo laikotarpį.
Kapitalizuotų palūkanų (formavimo savikainos) amortizacijos ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sumos, apskaičiuotos pagal PMĮ 18 straipsnyje nustatytą tvarką, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.
6.24.3. Atkreipiame dėmesį į tai, kad iš užsienio gaunamos paskolos be valstybės garantijos registruojamos Lietuvos banko valdybos 1999 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 77 ,,Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, gaunamų užsienio paskolų be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamų paskolų įregistravimo Lietuvos banke tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 50-1632) nustatyta tvarka.
6.24.4. Leidžiamiems atskaitymams priskiriamos įvairios įmokos, susijusios su paskolų garantijų gavimu (išlaidos už įkeisto turto draudimą, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės paslaugas, turto vertintojų, notarų, bankų paslaugas, už dokumentų rengimą, verslo planų parengimą (išskyrus tuos atvejus, kai šios išlaidos įtraukiamos į įmonės reorganizavimo išlaidas, kurios kapitalizuojamos kaip formavimo savikaina).

  0
  0
Siūlau šalinti

#260     2005-10-05 14:52   Riomi

Dar radau didelį straipsnį 2004 Nr.12 (126) Pačiolio AMA žurnale 14 pusl. Apie santykius su tiksl.zonų įmonėmis, tik deja apie palūkanas nieko...

  0
  0
Siūlau šalinti

#261     2005-10-05 15:04   Petras

  0
  0
Siūlau šalinti

#262     2005-10-05 16:23   feo

Dėkoju už ištraukas iš PMĮ. Skaičiau. Pagal Lietuvos banko statistiką vid. metų palūkanų norma per 2004 m. buvo apie 4,15 % (paskolai Eurais 12 mėn.).
Jeigu, tarkime, paskola iš Latvijos banko, tai palūkanos virš 4,15%, t.y. 6%-4.15%=1,85 %-leidžiami ar neleidžiami atsakitymai? Kaip galvojate.

  0
  0
Siūlau šalinti