Apskaita-123.lt

APSKAITOS PROGRAMOS

Nebrangios ir patogios apskaitos programėlės

Apskaita-123,lt

Portalas buhalteriams

FACEBOOKE

Maloniai kviečiame

FACEBOOK

SKAIČIUOKLĖ

Atlyginimai

ir mokesčiai

Atlyginimų ir mokesčių skaičiuoklė vėl mūsų portale. Maloniai kviečiame naudotis

SKAIČIUOKLĖ


pinigų plovimo prevencijos įst

pinigų plovimo prevencijos įst
#22276     2012-04-03 18:38   rima

Buvau seminare aiškino kad reikia užvesti žurnalą, paskirti atsakingą žmogų
gal kas nors nirs turite tokį žurnalą užsivedę
pasidalinkite patirtimi
ačiū

Siūlau šalinti

#124270     2012-04-03 19:59   asššš

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJA

Esu paskirta pareigūnė kuruojanti buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančių įmonių veiklą. Primenu, kad šioms įmonėms, kaip kitiems subjektams pagal PPTFP įstatymą, yra privalomas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (Žin., 1997, Nr. 64-1502; 2008, Nr. 10-335): pareiga identifikuoti klientą bei naudos gavėją, teikti informaciją Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (FNTT) apie kliento vykdomas pinigines operacijas, pranešti FNTT apie įtartinas ir neįprastas pinigines operacijas, tvarkyti registracijos žurnalą, paskirti atsakingus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją darbuotojus ir kt. Įsigaliojus naujajam pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisiniam reglamentavimui, apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančių įmonių privalo parengti ir suderinti su FNTT vidinius teisės aktus, kurie įgyvendintų šių LR Vyriausybės nutarimų nuostatas:


2008-07-09 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 677 „Dėl Kriterijų, kuriais vadovaujantis piniginė operacija ar sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais, sąrašo ir Įtartinų piniginių operacijų ir sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" patvirtinto sąrašo 4 p. apibrėžia, kad sąrašo 1 punkte nurodytų kriterijų sąlyginius požymius nustato „kiti subjektai"(apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančių įmonių) suderinę su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos.

•2008-06-05 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 562 „Dėl Kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalų tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir Kliento veiklai būdingas dideles nuolatines ir reguliarias pinigines operacijas apibūdinančio kriterijaus nustatymo" patvirtintų taisyklių 13 p. nustato, kad finansų įstaigos ir kiti subjektai suderinę su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, nustato registracijos žurnalo pildymo ir administravimo tvarką (įskaitant reikalavimus organizacinėms ir techninėms priemonėms, skirtoms apsaugoti registracijos žurnalų duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, naudojimo ar kitokio neteisėto tvarkymo). Šia tvarką kiekviena įmonė su FNTT derina atskirai. Iki šio, momento, paėjus beveik metams nuo teisinės bazės pasikeitimo nė viena įmonė nėra pateikusi nurodytos tvarkos.

Prašome Jūsų tarpininkauti informuojant Jūsų asociacijai priklausančias buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančias įmones apie nurodytus faktus bei paprašyti kuo skubiau su FNTT suderinti reikalingą tvarką bei pradėti vykdyti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, jei jie nevykdomi:
•Kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo reikalavimai;
•Informacijos saugojimo (registracijos žurnalo vedimo) reikalavimai;
•Informuoti FNTT apie įtartinas ir neįprastas pinigines operacijas bei apie vienkartinį atsiskaitymą grynaisiais pinigais jeigu gaunamų ar mokamų grynųjų pinigų suma viršija 15.000 EUR sumos ekvivalentą;
•Paskirti ir informuoti FNTT apie atsakingus už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimą buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančias įmones atsakingus darbuotojus;

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą bei jį reglamentuojančius 4 LR Vyriausybės nutarimus galima surasti adresu http://www.fntt.lt/lt/99 <http://www.fntt.lt/lt/99>

_______________________________

Agnė Veličkienė

FNTT prie LR VRM

Pinigų plovimo prevencijos sk. inspektorė

tel. (8-5) 271 7578

  0
  0
Siūlau šalinti

#124275     2012-04-04 09:32   Audronė
2012-04-03 18:38   rima rašė:
Buvau seminare aiškino kad reikia užvesti žurnalą, paskirti atsakingą žmogų
gal kas nors nirs turite tokį žurnalą užsivedę
pasidalinkite patirtimi
ačiū

Lietuvos Respublikos Vyriausybė
nutarimas

DĖL KLIENTO ATLIKTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ BEI ĮTARTINŲ IR NEĮPRASTŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ IR SANDORIŲ REGISTRACIJOS ŽURNALŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KLIENTO VEIKLAI BŪDINGAS DIDELES NUOLATINES IR REGULIARIAS PINIGINES OPERACIJAS APIBŪDINANČIO KRITERIJAUS NUSTATYMO

2008 m. birželio 5 d. Nr. 562

Vilnius

III. REGISTRACIJOS ŽURNALŲ DUOMENYS

14. Finansų įstaigos ir kiti subjektai, Lietuvos advokatūra įrašo registracijos žurnale šią informaciją:

14.1. duomenis, patvirtinančius kliento tapatybę (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas yra suteiktas);

14.2. duomenis, patvirtinančius kliento atstovo tapatybę, jeigu piniginė operacija atliekama ar sandoris sudaromas per atstovą (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);

14.3. duomenis apie piniginę operaciją arba sandorį (nurodoma atlikimo data, pinigų suma, valiuta, kuria atlikta piniginė operacija arba sandoris, piniginės operacijos atlikimo arba sandorio atlikimo būdas);

14.4. kriterijų, kuriuo vadovaujantis kliento piniginė operacija arba sandoris laikomi įtartinais ar neįprastais;

14.5. duomenis apie naudos gavėją (vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti);

14.6. duomenis apie asmenį – piniginių lėšų gavėją (fizinio asmens – vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti; juridinio asmens – pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, kodas, jeigu toks kodas yra suteiktas);

14.7. motyvus, dėl kurių sandoriai ar dalykiniai santykiai buvo nutraukti Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytomis aplinkybėmis ar kitomis su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos tvarkos pažeidimais susijusiomis aplinkybėmis.

15. Duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka, remiantis piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais arba kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo dienos, išskyrus šių taisyklių 16–19 punktuose nustatytus atvejus.

16. Azartinius lošimus organizuojanti bendrovė į registracijos žurnalą privalo kiekvieną kartą chronologine tvarka įrašyti kliento, įeinančio į lošimo namus (kazino), duomenis ir jo kiekvieno įėjimo į lošimo namus (kazino) laiką iš karto, kai azartinius lošimus organizuojanti bendrovė nustato kliento tapatybę.

17. Auditoriai duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamiesi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo arba po atliktos piniginės operacijos ar sudaryto sandorio nustatymo dienos.

18. Lietuvos advokatūra duomenis į registracijos žurnalą įrašo chronologine tvarka, remdamasi piniginę operaciją ar sandorį patvirtinančiais dokumentais ar kitais juridinę galią turinčiais dokumentais, susijusiais su piniginių operacijų atlikimu ar sandorių sudarymu, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jų gavimo iš advokatų ar advokatų padėjėjų dienos.

19. Šių taisyklių 10 punkte nurodytomis aplinkybėmis duomenys į registracijos žurnalą įrašomi chronologine tvarka ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos.

  0
  0
Siūlau šalinti

#124284     2012-04-04 10:30   Audronė

Gal kas jau esate susiderine su FNTT tą registracijos žurnala ir jo pildymo tvarką?

  0
  0
Siūlau šalinti

#124285     2012-04-04 10:36   IR

Kolegės, kurios buvote seminare ar kažką konkrečiau žinot, pasakykit - čia VISIEMS reikia tą žurnalą pildyti? Pamenu, visiems jurid. asmenims tas buvo privaloma 1997-1998 metais, paskui buvo atšaukta. Paskaičiau nurodytus (įkeltus) dokumentus, tai supratau, kad ne visiems, kad elementariam UABui, kuris nesiverčia paminėtomis veiklomis, nereikia to žurnalo pildyt ir ką tai derint su FNTT

  0
  0
Siūlau šalinti

#124286     2012-04-04 10:38   Ugne to Audrone

As jau viena karta klausiau del to zurnalo. Juk ne visos imones turi tureti si zurnala.

  0
  0
Siūlau šalinti

#124291     2012-04-04 11:03   Rimantė
2012-04-04 10:36   IR rašė:
Kolegės, kurios buvote seminare ar kažką konkrečiau žinot, pasakykit - čia VISIEMS reikia tą žurnalą pildyti? Pamenu, visiems jurid. asmenims tas buvo privaloma 1997-1998 metais, paskui buvo atšaukta. Paskaičiau nurodytus (įkeltus) dokumentus, tai supratau, kad ne visiems, kad elementariam UABui, kuris nesiverčia paminėtomis veiklomis, nereikia to žurnalo pildyt ir ką tai derint su FNTT

Tai liečia TIK BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO PASLAUGAS TEIKIANČIAS ĮMONES

  0
  0
Siūlau šalinti

#124292     2012-04-04 11:03   Audronė

Privalo pildyti:
. Kiti subjektai:

1) auditoriai;

2) draudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės;

3) antstoliai ar teisę atlikti antstolių veiksmus turintys asmenys;

4) buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančios įmonės;

5) notarai ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintys asmenys, taip pat advokatai ir advokatų padėjėjai, tiek veikiantys kliento vardu ir jo naudai, tiek ir padedantys klientui planuoti ar atlikti nekilnojamojo turto ar įmonių pirkimo ar pardavimo, klientų pinigų, vertybinių popierių ar kito turto valdymo, banko ar vertybinių popierių sąskaitų atidarymo ar valdymo, įnašų, reikalingų juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms įsteigti, veikti ar valdyti, organizavimo, patikos ir bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikėjų atsiradimo arba sukūrimo, veikimo ar valdymo sandorius ir (ar) su jais susijusius sandorius;

6) patikos ar bendrovių steigimo ar administravimo paslaugų teikėjai, nenurodyti šios dalies 1, 4 ir 5 punktuose;

7) asmenys, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, apimančia prekybą nekilnojamaisiais daiktais, brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vertė viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais;

8) azartinius lošimus organizuojančios bendrovės;

9) pašto paslaugų teikėjai, kurie teikia vidaus ir tarptautinio pašto perlaidų paslaugas (toliau – pašto paslaugų teikėjai);

10) uždaro tipo investicinės bendrovės

  0
  0
Siūlau šalinti

#124293     2012-04-04 11:03   Rimantė

Plačiau skaitykite dar čia:
http://www.fntt.lt/lt/faq/listing/?cat_id=19

  0
  0
Siūlau šalinti

#124294     2012-04-04 11:04   IR
2012-04-04 11:03   Rimantė rašė:
Tai liečia TIK BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMO PASLAUGAS TEIKIANČIAS ĮMONES

Ačiū, Rimante, pagaliau paaiškėjo

  0
  0
Siūlau šalinti

#208805     2019-06-15 10:12   Ona

Ar visoms įmonėms reikia pranešti fntt dėl atsakingo asmens paskyrimo, kuris bus atsakingas, kad nebūtų pinigų įtartinų sandėrių?

  0
  0
Siūlau šalinti